تاریخ انتشار :جمعه ۵ مرداد ۹۷.::. ساعت : ۴:۵۸ ب.ظ
فاقددیدگاه

به جای تخریب نمایندگان را تقویت کنیم

پرینت خبر

بام نفت- بی شک یکی از ظرفیت های یک کشور، استان و هرمنطقه وکلای مردم است که سهم ونقش مهمی در امر قانونگذاری وازطرفی نظارت برقانون و تسریع بخشی روند اجرای امور دارند..

اگرچه در نگاه درون استانی بویژه مناطق کمتر توسعه یافته نگاه به نماینده بیش از اینکه دو مقوله «قانونگذاری» و«نظارت» باشد، نگاه کاملا اجرایی است که همان دخالت قوه مقننه در حیطه قوه مجریه است .

از این رویه و نگاه نامناسب که بگذریم هر چند روز یک بار درفضای رسانه شاهد قلم فرسایی هایی هستیم که نانجیبانه تخریب نمایندگان را هدفگذاری و نشانه گیری می کنند ،این مشی نازیبا که رویکرد کاملا غیر حرفه ای است مسلک کسانی است که عنوان اصحاب قلم را به یدک می کشند اما از درک رسالت این حرفه عاجزند و سیاه وسفید می نگارند. همه می دانیم وهمه می بینیم در شرایط کنون هر سه نماینده شریف  استان هرکدام به سهم وبه نسبت توان خود مصمم وصادقانه پیگیری امور حوزه جغرافیایی وکلای خود هستند. همه تلاش می کنند و از ظرفیت  خود برای تحقق این هدف تلاش می کنند .
آیا به جای تخریب وفضای نفرت وانگ زنی بهتر نیست اول توفیقاتشان را ببینیم، تلاشهایشان را ارج نهیم، بعد کاستی هایشان را منصفانه نقد کنیم؟
همه نمایندگان افرادشریف وخدمتگزاری هستند درعین حال کار هیچ انسانی بی عیب ونقص نیست اما گاهی اصحاب قلم هرگز تلاش، موفقیت وخدمات وکلا را نمی بینند،گاهی چشم می پوشند وقلم فرسایی هایی می کنند که این امر جفا برقلم ورسالت صاحبان قلم است.

چه خوب است  که درقلم هایمان بازنگری کنیم ،ازتخریب غیرمنصفانه پرهیز کنیم واما برحسب وظیفه  نقد منصفانه کنیم،وحدت آفرینی کنیم وظرفیت دانایی وتوانایی نمایندگان استان را که مقبولیت بالایی دارندحرمت بگذاریم تا در امانت داری قلم کمی بیشتر صاحبان معرفت قدر قلم ما را بداند وباور کنند …..

مظفر عدالت نسب فعال رسانه ای و مدیر مسئول پایگاه خبری بام نفت

دیدگاه خود را به ما بگویید.